Deprem Bölgelerinde Sosyal Güvenlik Tedbirleri Kararnamesi

Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnbamesi yayımlanmıştır.

Kısa Çalışma Uygulamasına Dair Tedbirler

Olağanüstü hal süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumuna (TİK) yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, depremden etkilenme durumuna göre olağanüstü hal ilan edilen bölgeden ÇSGB'nca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2.maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda KÇÖ verilir. Anılan maddenin son fıkrası gereğince işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

İstihdamın Korunmasına Yönelik Tedbirler

Olağanüstü hal ilan edilen illerde her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren olağanüstü hal süresince 25.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25.maddesinin 1.fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeğler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları, ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. Bu hükümlere aykırı hareket edenler hakkında idari para cezaları uygulanır.

Nakdi Ücret Desteği Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, 06.02.2023 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunan işçilerden, işvereni tarafından 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile 06.02.2023 tarihi ve sonrasında 4447 sayılı Kanunun 51.maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatılabilecek durumda olan hak sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar olağanüstü hal süresini geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Ödemeler, bu madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla 4447 sayılı Kanunun 50.maddesindeki esaslara göre ödenir.Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmeyenler, bu kapsamda genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler olağanüstü hal ilan edilen illerde 06.03.2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince uzatılmıştır.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.