Boş Olarak Verilen FormBa-FormBs Verme Yükümlülüğü

V.U.K. Genel Tebliğ (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) 03.12.2022 tarih 32032 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır.

4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi eklenmiştir.

1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.” şeklinde bent eklenmiştir.

Formların bildirim verilme şekli ve doldurulması başlığındaki ''tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan (5.000,00 TL.) mükellefler, bildirimi boş vermek zorundadır'' ibaresi ''tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.'' şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine (Ocak-2023) ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • İlgili Tebliğe Buradan     Ulaşabilirsiniz.