Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Önlemeye Yönelik Ek Vergiler Kanunu

18.02.1963 tarihli ve 197 sayılı MTV Kanununun 5.6. ve geçici 8. maddelerinde yer alan (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımı tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacaktır. Alınacak ek MTV tutarları, Temmuz ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilecektir. İlk defa tescil olunacak taşıtlar için MTV tutarları ile ek MTV tutarları peşin olarak tahsil edilecektir.

25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasının (r) bendinin 1.paragrafında yer alan (Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan)''iştirak hisseleri ile taşınmazların'' ibaresi ''iştirak hisselerinin'' şeklinde değiştirilmiş, ikinci ve dördüncü paragraflarında yer alan ''taşınmaz ve'' ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 5520 sayılı Kanunun 19.maddesinde yer alan ''taşınmaz ve'' ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler, 31.12.2024 tarihine kadar KDV'nden istisna edilmiştir.

5510 sayılı kanuna, 2023 yılı Temmuz ile Aralık ayları için günlük 16,66 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak (a) bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca TİS'ne tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647,00 TL olarak esas alınır.

5520 sayılı Kanunun 32.maddesinin 1.fıkrasında yer alan(Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı) % 20 ibaresi % 25 şeklinde, % 25 ibaresi % 30 şeklinde, 7.fıkrasında yer alan 1 puan ibaresi, 5 puan şeklinde değiştirilmiş ve 8.fıkrasının 2.cümlesine ''göre'' ibaresinden sonra gelmek üzere ''indirimden faydalananlara bu fıkra kapsamında'' ibaresi eklenmiştir.

5520 sayılı Kanuna, bu kanunun 5. maddesinin(istisnalar) 1.fıkrasının (e) bendinde yer alan(Kurumların en az iki tam yıl aktifinde yer alan taşınmazın satışından doğan kazanç) % 50 oranı, bu maddenin yürülüğe girdiği tarihten sonra yapılacak taşınmaz satış kazançları için % 25 oranında uygulanır.

  • İlgili Kanuna Buradan     Ulaşabilirsiniz.