TTK Hükümlerine Göre Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Yeniden Belirlendi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398.maddesi kapsamında denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Aşağıda belirtilen şirketler 6102 sayılı Kanun ile 269.2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri KHK hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

- Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın ekli (I) sayılı listede belirtilen şirketler,

- Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşit değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler;

  Sermaye piyayası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler için eşik değerler;

- Aktif Toplamı 30 Milyon TL.

- Yıllık Net Satış Hasılatı 40 Milyon TL.

- Çalışan Sayısı 50 Kişi,

  Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerle;

- Aktif Toplamı 60 Milyon TL.

- Yıllık Net Satış Hasılatı 80 Milyon TL.

- Çalışan Sayısı 100 Kişi,

  Yukarıfdaki bentlerde yer alamyan şirketler için eşik değerler;

- Aktif Toplamı 75 Milyon TL.

- Yıllık Net Satış Hasılatı 150 Milyon TL.

- Çalışan Sayısı 150 Kişi,

Kapsam dışında tutularn şirketler

  - Ekli (I) sayılı liste yer alanlar hariç olmak üzere, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna Tabi Şİrketler,

  - Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az % 50 2si devlete il özel idarelerine, Kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,

  - BDDK tarafından 21.11.2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şİrketleri Kanununun geçici 7.maddesinin 4.fıkrası kıapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci TMSF tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri,

26.03.2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürülükten kaldırılmış olup, yukarıda sayılan ölçütlerin uygulamaya alındığı tarih 01.01.2023'tür.

  • İlgili Karara Buradan     Ulaşabilirsiniz.