7491 Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

28.12.2023 tarih, 32413 sayılı resmi gazete de yayımlanan 7491 numaralı Kanun ile KGK'larda ve Kanunlarda değişikliğe gidilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 22.maddesine '' Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan Anon,m ve Ltd. şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen (Hisse senetleri kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar, başkan ve üyelerine verilen kar payları) yazılı kar paylarının yarısı, bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az % 50'sine sahip olunması ve kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden istisnadır.'' ibaresi eklenmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 72.maddesinin 1.fıkrasında yer alan 31.12.2023 ibaresi 31.12.2028 olarak değiştirilmiştir.(sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde tevkifat oranları)

213 sayılı VUK'una 413 maddeden sonra gelmek üzere; ''Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve bu Kanunun 5.maddesi kapsamındaki 3.kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin, anılan madde hükümleri çerçevesinde genel yönetim kapsamındakikamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıt başına 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınur.'' mükerrer madde eklenmiştir.

Bankalar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şİrketleri Kanunu Kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik parar kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri tarafından geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

3065 sayılı Kanunun ''41. maddesine vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini (kdv-2), vergilendirme dönemini takibeden ayın 21.günü akşamına kadar vermeye, 46. maddesine; bu vergiyi 23.günü akşamına kadar ödemeye yükümlüdürler.'' ibareleri eklenmiştir.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunmayan Anonim ve Limited şirket niteliğindeki yabancı kurumların sermayesine iştirak eden kurumlaron, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları için istisna oranı, iştirak payını elinde tutan şirketin yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 50'sine sahip olması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, bentte belirtilen diğer şartların sağlanması koşulu aranmaksızın % 50 olarak uygulanır ibaresi 5520 sayılı Kanunun 5.maddesine eklenmiştir.

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da % 5 kurumlar vergisi indirimi uygulanır.

31/12/2025 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 31/12/2024 tarihine kadar iş sağlığı güvenliği zorunluluğu uzatılmıştır.

  • İlgili Kanuna Buradan     Ulaşabilirsiniz.