/ KVKK
                                                                        KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

(KVKK - AYDINLATMA METNİ)

 

Rich Outsourcing olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun usul ve esasları ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla işbu aydınlatma metni sizleri bilgilendirmek amacıyla paylaşılmaktadır.

Verilerinizi işleyip azami şekilde korunması için çaba sarf ettiğimizi, kişisel verilerinizin temin edilmesi, kayıt altına alınması, saklanması, güncellenmesi ve aktarılması gerektiği durumlarda doğru bir şekilde aktarılmasını sağlıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak ve diğer yasal mevzuatlar kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

» Sunulacak hizmetler kapsamında, politikalarımızın izlenmesinde,

» Sözleşme süreçlerinin yürütülmesinde elde edilen bilgi ve belgelerin tespiti ve kontrolü,

» Hizmetlerimizi arasında Muhasebe, Mali Müşavirlik, Bordrolama, Danışmanlık ve Raporlama süreçlerinde,

» Sürece dahil olan bilgi ve belgelerin temin edilmesinde,

» Aylık, üç aylık, yıllık veya tek seferde toplanan verilerin, alınmasında, işlenmesinde ve raporlanmasında,

» İletişim halinde olanların, bilgilerini tespiti için kimlik, adres ve diğer bilgilerinin kayıt edilmesi, kâğıt ortamında veya elektronik ortamda düzenlenebilmesinde,

» Projelerimizin bilgi güvenliğinin sağlanmasında,

» Kişisel verilerinizin KVKK’nın 5.ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Taraflara Aktarılabileceği

Topladığımız kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla birlikte, çözüm ortağı olduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunla yetkili kamu kurumlarına, özel hukuk tüzel şirketlerine, kamu-özel tüzel şirketlerine, gerçek kişilere, Kanun da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8.ve 9.maddelerinde belirtilen işleme şartları dikkate alınarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi tarafımızca, teklifi sunulması, sözleşme kurulması ve daha sonraki iş ve işlemlerimizden başlayarak hizmetlerimizin sunulmasında yukarıda yer alan amaçlar doğrultusuna, kargo/posta yoluyla, bizzat tarafımızdan teslim alınan dokümanlar, e-posta yoluyla, telefon kanallarıyla, diğer elektronik ve/veya fiziki ortamlar/yöntemler vasıtasıyla elde edilmekte olup, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde öngörülen durumlar haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız

Kişisel veri sahipleri KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda alan haklara sahiptir;

» Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

» Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

» Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

» Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

» Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

» Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

» İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

» Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Talebinizi adresimize bizzat gelerek elden teslim edebilir, noter aracılığıyla iletebilir veya rich@richoutsourcing.com adresine ileterek isteyebilirsiniz. Talep formu tarafınıza en kısa sürede paylaşılacaktır.

Başvuruda bulunan kişilerin veya noter aracılığıyla vekalet alan üçüncü kişilerim, kişisel veri sahibi olup olmadıklarının tespiti sonrası kanunda belirtilen süre dikkate alınarak talepleri sonuçlandırılır.