Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik içeren 7341 sayılı Kanun, bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, ''Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla TİM’in ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılır. Hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilir'' fıkrası eklenmiştir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa, ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçici 2 nci madde uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılardan elde edilen kazançlar ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” ek maddesi eklenmiştir.

5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında ( üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.) yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak uzatılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde ( Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme altı ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir ) yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

 • İlgili Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat(e-tebligat) işlemlerine ait usul ve esasları içeren yönetmelik, bugünkü resmi gaete de yayımlanmıştır.

  Yönetmelik ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme ATUHK ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ hükümlerini kapsayacak.

  Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecek.

  Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (01.10.2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

  Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

  Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

  Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir.

 • İlgili Yönetmeliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin 1 (bir) ay süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  - Kamuya Ait Kesinleşmiş Alacaklar,

  - Kesinleşmiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar,

  - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

  - Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları,

  - İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler,

  - Matrah ve Vergi Artırımı,

  - İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 13.08.2021 tarih 31567 sayılı 4373 Cumhurbaşkanı Kararı ile Binek Otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidilmiştir.

  06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan ''-Diğerleri'' satırı altında yer alan bazılarının Özel Tüketim Vergisi oranlarına esas Özel Tüketim Verhisi matrahları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  Motor Silindir Hacmi 1600 cm'ü geçmeyenler;

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 92.000,00 TL'yi aşmayanlar % 45

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 92.000,00 TL'yi aşıp, 150.000,00 TL'yi aşmayanlar % 50

     Diğerleri % 80

  Motor Silindir Hacmi 1600 cm'ü geçen fakat 2000 cm'ü geçmeyenler, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm'ü geçmeyenler;

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 114.000,00 TL'yi aşmayanlar % 45

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 114.000,00 TL'yi aşıp,170.000,00 TL'yi aşmayanlar %50

     Diğerleri % 80

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30.04.2021 tarih 3931 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ''24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara, 30.06.2021 tarihine kadar ekli II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 25.sırasında yer alan geceleme hizmetleri için % 1 vergi oranı uygulanır.'' geçici maddesi eklenmişti.Bugünkü Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2021 ibaresi 31.07.2021 tarihine uzatılmıştır..

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 22.06.2021 tarih 4091 Cumhurbaşkanı Kararı ile, ''Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumundan sağladıkları kredilerde KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) kesintisi oranı % 0 olarak tespit edilmiştir'' hükmüne yer verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:36), bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı “- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)”

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.(01.07.2021'den itibaren)

  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

  İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.

  Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.

  Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.

  6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.

  Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

  3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.

  Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:36), bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı “- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)”

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.(01.07.2021'den itibaren)

  Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

  İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.

  Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde onaylar.

  Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.

  6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden sayılırlar.

  Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.

  3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.

  Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkündür.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 02.06.2021 tarih 4062-4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile bazı hizmetler için uygulanan indirim oranlarının süreleri, yeniden uzatılmıştır.

  31.07.2020 tarihli 31202 sayılı resmi gazete de yer alan (2813 sayılı) kararla, hakların ve taşınmazların kiralanmasında uygulanan %10 tevkifat oranı uygulaması 31.05.2021'den 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  31.07.2020 tarihli 31202 sayılı resmi gazete de yer alan bazı hizmetler (işyeri kiralaması, yolcu taşımacılığı hizmetleri vb.gibi hizmetler) için uygulanan % 8 kdv oranı süresi, 31.05.2021'den 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 15.06.2012 tarih 6322 sayılı Kanunun 6. ve 37.maddelerinde yer alan finansman gider kısıtlaması uygulaması, Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazete de yayımlanmıştı.Bu karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detaylar, bugünkü resmi gazete de yer alan tebliğ ile paylaşılmıştır.

  1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kabul edilmiştir.

  Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edeceklerdir.

  Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi hükmüne göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve kazancın tamamı o yılın geliri sayılarak vergilendirilmektedir. Bu işlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit edildiği yıl kazancının hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğinden, gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır.

  Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir.

  Yabancı para kurlarındaki düşüş veya yükselişler nedeniyle, geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla kur farkı geliri veya kur farkı gideri söz konusu olabilmektedir. Şu kadar ki aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır. Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir.

  İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde hali hazırda KKEG olarak dikkate alınmış olanlar finansman gider kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır.

  Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmayıp, kazançları dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları söz konusu değildir. Bu nedenle, adi ortaklık bünyesinde yürütülen faaliyetten doğan kâr veya zarar, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilendirilmektedir.

  7256 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen altıncı fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 21.05.2021 tarih 31487 sayı ile (Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan) ''Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkındaki Karar'' bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  Covid-19 salgını nendeniyle işleri ve işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârlar ile geröek kişi tacirlere verilecek hibe desteği, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak program çerçevesinde verilecektir.

  Hibe desteği tek seferde olmak üzere, iki grup halinde 5.000,00 TL ile 3.000,00 TL şeklinde bakanlıkca belirlenecek usul ve esaslar dikkate alınarak verilecektir.Hibe desteğinden 17.05.2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere, belirlenen faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere verilecektir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30.04.2021 tarih 31470 sayı ile Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  213 sayılı VUK 231.maddesinin birinci fıkrasına ''Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutaru, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir'' fıkrası eklenmiştir.

  213 sayılı VUK 359.maddesine ''Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.'' fıkra eklenmiştir.

  31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 18.maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1.000 ibaresi 1.100 şeklinde değiştirilmiştir.

  25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ''ibraz süresinin son günü 30.04.2021 ile 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez, 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.Bu tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati kararı verilemez ve başlamış olanlar durur.'' şeklinde geçici madde eklenmiştir.

  Yukarıda yer alan kambiyo senetleri uygulamasına ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından 30.04.2021 tarih 31470 mükerrer tebiğ yayınlamıştır.

  İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir.Ayrıca 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir.

 • İlgili Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci (fesih yasağı) ve ikinci (nakdi ücret desteği) fıkralarında belirtilen sürelerin 17.05.2021 tarihinden itibaren 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

  22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararın 3.maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan 3 ay ibaresi 4 ay şeklinde değiştirilmiştir.

  24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ''30.06.2021 tarihine kadar ekli II sayılı listenin B) DİĞER MAL VE HİZMETLER bölümünün 25.sırasında yer alan geceleme hizmetleri için % 1 vergi oranı uygulanır.'' geçici maddesi eklenmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 23.04.2021 tarih 31463 sayı 3910 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması bugünkü resmi gazete de yer alan karar ile bir kez daha uzatılmıştır.

  25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2.maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 19.02.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden (31.03.2021) sonra başlamak üzere 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Kurumlar Vergisi Oranının Değişikliği, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik İçeren Kanun, bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ''Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.” fıkra eklenmiştir.

  6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi, ''Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere; ''Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

  4447 sayılı Kanuna, ''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (01.04.2021'den itibaren) NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır.'' geçici madde eklenmiştir.

  6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan, “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir.

  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası; ''İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” şeklinde değiştirilmiştir.

  13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa, ''Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” geçici madde eklenmiştir.(01.07.2021 den sonra verilen beyannamelere, 01.01.2021 dönemi dikkate alınarak uygulanır.)

 • İlgili Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Ticaret Bakanlığı tarafından 14.04.2021 tarih 31454 sayı ile ''Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği'' resmi gazete de yayımlanmıştır.

  Bu Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ile uğraşanlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

  14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Bu yönetmelik ile;

    - Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılır. Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamaz.

    - Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

    - Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yer alır.

    - Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

  Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar ise;

    - Meslek odasına kayıtlı olunması,

    - Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması ve yetki belgesi başvuru tarihi itibarıyla vergi dairesine vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

    - Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması,

    - Kuyumcunun veya kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması,

    - Kuyumcuların;On sekiz yaşını doldurmuş olması, iflas etmemiş olmaması, hapis cezası almamış olması,

  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir.

 • İlgili Yönetmeliğe ve detaylara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 01.04.2021 tarih 31441 sayı 3755 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.03.2021 tarihinde sona eren mevduat kazançlarına uygulanan stopaj indirimi, 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

  Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarınden elde edilen kazançlar ile yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanır.

     -Vadesi 6 aya kadar olan gelirlerden % 5,

     -Vadesi 1 yıla kadar olan gelirlerden % 3,

     -Vadesi 1 yıldan uzun olan gelirlerden % 0,

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 10.03.2021 tarih 31419 sayı ile ''Uzaktan Çaluşma Yönetmeliği'' resmi gazete de yayımlanmıştır.

  Bu Yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir.

  Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.

  Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alır.

  Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanır. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenir.

  Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir.

  İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

  Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamaz.

  Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

  İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilir.

  İşçinin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili hususlar aşağıdadır:

  Talep yazılı olarak yapılır, Talep işyerinde belirlenen usul doğrultusunda işverence değerlendirilir, Talep değerlendirilirken, işin ve işçinin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek diğer kıstaslar kullanılır.

  Talebe ilişkin değerlendirme sonucunun otuz gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilmesi esastır.

  Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci maddede belirtilen hususlara uygun şekilde sözleşme yapılır.

  Uzaktan çalışmaya geçen işçi, ikinci fıkrada belirtilen usulle tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. İşveren, söz konusu talebi öncelikli olarak değerlendirir.

  Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmaz.

 • İlgili Yönetmeliğe ve detaylara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci (fesih yasağı) ve ikinci (nakdi ücret desteği) fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle 17.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 24.02.2021 tarih 31405 (2.Mükerrer) sayı 3579 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 51 il ve 2 ilçede uygulanan ilave (6 puan) sigorta prim teşvik süresi, yılbaşından geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar uzatılmıştır.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan (6 puan),ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki 30.05.2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2.maddesinin 2.fıkrasında yer alan 31.12.2020 ibaresi 31.12.2021 şeklinde değiştirilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 19.02.2021 tarih 31400 sayı 3556 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması bugünkü resmi gazete de yer alan karar ile bir kez daha uzatılmıştır.

  25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2.maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22.12.2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 16.02.2021 tarih 31397 sayı ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) yayımlanmıştır.

  26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde yer alan “-Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

     - Sigorta ve reasürans şirketleri, Sendikalar ve üst kuruluşları, Vakıf üniversiteleri, Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     - (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri,

     - (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.1.2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlar arasında yer almaması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara yapılan yapım işi bedelinin 5 milyon TL’nin altında olması” ibaresi eklenmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.3.1.- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım işleri)) ve (I/C-2.1.3.2.3.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.1.- Fason tekstil ve konfeksiyon işleri ) bölümünde yer alan “5/10” ibaresi “7/10” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.1.- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti) bölümünde yer alan “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     - Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki yük taşımacılığı(kargo taşıma işleri hariç) hizmeti alımlarında 2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.1.- Baskı ve basım hizmetleri) ve (I/C-2.1.3.2.12.2.) bölümlerinde yer alan “5/10” ibareleri “7/10” olarak değiştirilmiştir.

  Aynı Tebliğe, (I/C-2.1.3.2.14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

     - Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

  KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

  Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan (İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması) “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir.

  Yularıda yer alan değişiklikler 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanır.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 04.02.2021 tarih 31385 sayı 3491 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin aşağıda yer alan tevkifat oranları ile 5520 Kurumlar Vergisi Kanununun 30.maddesinin aşağıda yer alan vergi oranları değiştirilmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkında 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1.maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     - 42.madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara, ödenen istihkak bedelleriniden % 5 oranında;

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30.maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14593 sayılı Bakanlar KUrulu Kararının eki 1.maddesinin birinci fıkrasının (1)numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     - Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile iştigal eden kurumlara, bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5 oranında

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararının 1.maddesinin birimci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     - Gelir vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işleri ile iştigal eden kurumlara, bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5 oranında vergi kesinti yapılır.

  Yukarıda yer alan değişiklikler, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelerde uygulanmak üzere üzere yürürlüğe girer.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 15.06.2012 tarih 6322 sayılı Kanunun 6. ve 37.maddelerinde yer alan (aşağıda detayları bulunan) finansman gider kısıtlaması uygulaması, 04.02.2021 tarih 31385 sayı 3490 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, yayımlanmıştır.

  01.01.2021 vergilendirme döneminden itibaren başlayarak;

     - 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41.maddesinin birinci fıkrasının (9) nolu bendi hükümleri gereği, ''kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısım sınırlı olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç işletmede kullanılan yabancı kaynaklarıa ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10' unun gider olarak indirilmesi söz konusu olmayacaktır.''

     - 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11.maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre, kredi kuruluşları finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında ''kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlarda kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10' unun kurum kazancının tespitinde indirimi söz konusu olmayacaktır.''

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 02.02.2021 tarih 31383 sayı 3471 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların Özel Tüketim Vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

  87.03 G.T.İ.P. (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)

    Sadece Elektrik Motorlu Olanlar;

     - Motor Gücü 85 kW'i geçmeyenler % 3'den % 10'a,

     - Motor Gücü 85 kW'i geçen fakat 120 kW'i geçmeyenler % 7'den % 25'e,

     - Motor Gücü 120 kW'i geçenler % 15'den % 60'a, yükseltilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30.01.2021 tarih 31380 sayı 3469 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39.maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.

  a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %10'a,

  b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetlerin %10'a,

  c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetleri %10'a,

  d) Yukarıda sayılanların kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetlerinin %10'a yükseltilmelerine karar verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Kdv Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin sonuna eklenmek üzere aşağıdaki madde düzenlenmiştir.

  6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde kdv oranı % 1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 28.02.2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8.maddesinin 7.fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  (Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.)

     ''Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.''

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:396)'inde değişiklik içeren tebliğ bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır. 01.07.2021 tarihinden itiibaren geçerli olmak üzere;

  4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.1.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.1.8. numaralı bent eklenmiştir.

    1.1.8. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

    Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

    3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 05.12.2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile uzatılan ''Değerli Konut Vergisi'' uygulama tebliğ bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

  Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı(Emlak Vergisi) Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

  Değerli konut vergisi uygulamasında "mesken nitelikli taşınmaz" kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

  Taşınmazın mesken niteliğini haiz olup olmadığı hususunun değerlendirilmesinde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılır.

  Bina vergi değeri, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine göre binalar için hesaplanan bedeli ifade eder. Söz konusu değer, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilir.

  Değerli konut vergisinin mükellefi, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir.

  Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.

  Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

  Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

  Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.Buna göre 2021 yılı(yeniden değerlemenin yarısı) Matrah ve Nispet oranları aşağıdaki gibidir;

   5.250.000 TL ile 7.875.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

     5.250.000 TL’yi aşan kısmı için     (Binde 3)

   10.500.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.875.000 TL’si için

     7.875 TL, fazlası için                       (Binde 6)

   10.500.000 TL’den fazla olanlar 10.500.000 TL’si için 23.625 TL,

     fazlası için                                        (Binde 10) oranında vergilendirilir.

  Değerli konut vergisi, mükelleflerin verecekleri bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 1A) 1 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi ve (Ek 1B) 2 No.lu Değerli Konut Vergisi Beyannamesi üzerine tarh olunur. Mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir.

  Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir.

  Aynı beyannamede beyan edilen taşınmazların farklı vergi dairelerinin yetki alanında bulunması durumunda beyanname, mükellefçe bu taşınmazların bulunduğu yer yetkili vergi dairelerinden herhangi birine verilebilir. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir.

  Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

  Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlar, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilir. Örneğin, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazı 2020 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti takip eden yıldan itibaren başlayacak ve beyanname 2021 yılı Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecektir.

 • İlgili Tebliğ ve Eklerine Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci (fesih yasağı) ve ikinci (nakdi ücret desteği) fıkralarında belirtilen sürelerin 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3.maddesi ile 4.maddesinde yer alan başvuru(01.02.2021) ve ilk taksit ödeme süreleri(01.03.2020) 1 ay uzatılmasına karar verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmaya konulan günlük brüt asgari ücret 119,25 TL.(Aylık Brüt: 3.577,50 TL.) olarak belirlenmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Cumhurvaşkanlığının yapmış olduğu destek açıklamaları sonrası, uygulanan destek süreleri ile uygulamalarının süreleri bugünkü resmi gazete de yer alan kararlar ile uzatılmıştır.

     Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin KÇÖ talebinde bulunan işyeri için son başvuru süresi 31.01.2021 tarihine, KÇÖ ödeme süreleri ise 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

     31.07.2020 tarihli 31202 sayılı resmi gazete de yer alan bazı hizmetler (işyeri kiralama ve bazı hizmetler) için uygulanan % 8 kdv oranı süresi, 31.12.2020'den 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

     31.07.2020 tarihli 31202 sayılı resmi gazete de yer alan (2813 sayılı) kararla, hakların ve taşınmazların kiralanmasında uygulanan %10 tevkifat oranı uygulaması 31.12.2020'den 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

     2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 21.maddesinde yer alan eğlence vergisi oranı ''yerli ve yabancı film gösterimleri'' için belirlenen eğlence vergisi oranları 31.05.2021 tarihine kadar % 0 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

     Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısı bankalar olan varlık kiralama şirketlerinin ihraç ettiği kira sertifikalarınden elde edilen kazanç ve gelirlerden, 31.03.2021 tarihine kadar aşağıdaki tevkifat oranları uygulanır.

     -Vadesi 6 aya kadar olan gelirlerden % 5,

     -Vadesi 1 yıla kadar olan gelirlerden % 3,

     -Vadesi 1 yıldan uzun olan gelirlerden % 0,

     Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Covid-19 salgını nedniyle, doğrudan 3 ay süreyle verilecek hibe ve destekler aşağıda sıralanmıştır.

     -Esnaf ve Sanatkar sicile kayıtlı vergiden muaf, ticari kazançları basit usulde olanlar, Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde dikkate alınarak, 1.000,00 TL,hibe desteği sağlanır.

     -Hibe desteği alanlara işyerleri kira olması halinde büyükşehir illerinde olanlara 750,00 TL, diğer illerde olanlara ise 500,00 TL kira desteği sağlanır.Kiraları bu destek tutarından düşük olanlara, kira tutarları kadar destek sağlanır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununda (7252) normalleşme desteği ile bazı teşvik uygulamalarının sürelerini uzatma yetkisi, Cumhurbaşkanlığına verildi. Bu yetki çerçevesinde;

     4447 sayılı İşsizlik Sigrtası Kanununun 26.maddesinin birinci fıkrasında yer alan üç aylık süre (Normalleşme Desteği), altı aya ve 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

     4447 sayılı İşsizlik Sigrtası Kanununun 10.maddesinin uygulanma süresi olan 31.12.2020'den, 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır.(6111)

     4447 sayılı İşsizlik Sigrtası Kanununun Geçici 19. ve 21.maddelerinin süreleri 31.12.2020'den 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır.(17103-27103)

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 01.12.2020 tarih 31321 sayılı resmi gaazete de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile''Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi'' uzatılmıştır.

  25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2.maddesi ile geçici 23.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs(Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, anılan Kanunun geçici 23.maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.06.2020 tarihi bundan sonra 31.12.2020 olarak dikkate alınacaktır.

  Bu karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

  30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemelerinde 4447 Kanunun ek 2.maddesinin 5.fıkrasında yer alan hükümler ( bir haftalık süreden sonra başlar), uygulanmış sayılacaktır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 28.11.2020 tarih 31318 sayılı resmi gaazete de yer alan ''Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'' ile yeniden değerleme oranı yayımlanmıştır.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

  Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

  Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • TBMM genel kurulunda kabul edilen, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını içeren kanun, bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  31.08.2020 tarihinden önce, kamu kurum ve kuruşlarına olan borçların, para cezalarının, gecikme zamlarının yapılandırılmasında, ödenmesinde dikkat edilmesi gereken detaylar kanun ekinde paylaşılmıştır.

  Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

    - Altı eşit taksit için (1,045),

    - Dokuz eşit taksit için (1,083),

    - On iki eşit taksit için (1,105),

    - On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

  4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin onikinci fıkrasında yer alan “2015 yılından itibaren beş yıla” ibaresi “31/12/2023 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.(06111)

  4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin birinci ve onuncu fıkralarda yer alan 31/12/2020 tarihlerini 31/12/2023 tarihine ve ikinci fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin üçüncü fıkrada yer alan 2020 yılını 2023 yılına kadar uzatmaya ve yedinci fıkrada yer alan 31/12/2020 tarihini 31/12/2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir

  4447 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.(Esnaf Ahilik Sandığı)

  4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “30/6/2021” şeklinde değiştirilmiştir.(Nakdi Ücret Desteği)

  447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasına “altı aya kadar uzatmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 31/12/2020 tarihini 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya” ibaresi eklenmiştir.(KÇÖ)

  Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

  Dahilde işleme ve geçici kabul rejimikapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 ibaresi 31/12/2025 şeklinde değiştirilmiştir.

  Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.

  7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/1/2021” ibaresi “1/1/2022” şeklinde değiştirilmiştir.(Konaklama Vergisi)

 • İlgili Kanuna ve Detaylara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen depremle ilgili olarak Bakanlığa iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci ve mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak söz konusu İldeki mükellefler tarafından 2 Kasım 2020 (31 Ekim 2020 tarihinin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle) günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Eylül dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2020/Temmuz dönemi e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken defterler ile formlar 30 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir.

 • İlgili Sirkülere Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 27.10.2020 tarih 31287 sayılı 3134-3135 Cumhurbaşkanı Kararları ile ''Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih yasağı ve Ücretsiz İzin'' süreleri 2 (iki) ay daha uzatıldı.

    - Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği, iki ay süreyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

    - 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci (fesih sebebi) ve ikinci (Ücretsiz İzin uygulaması ve desteği) fıkralarında belirtilen sürelerin 17.11.2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 09.10.2020 tarihli 31269 sayılı resmi gazete de yer alan Ticaret Bakanlığı yönetmeliği ile, ''Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik'' de değişikliğe gidilmiştir.

  Bu yönetmelik ile ''Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'' ibaresi, ''Ticaret Bakanlığı''; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlükleri'' ibaresi '' Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlükleri'' şeklinde değiştirilmiştir.

  ''Tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi zorunlu değildir'' ibaresi, ''başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması” şeklinde güncellenmiştir.

  Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi ''veya noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi'' ibaresi yönetmelikten kaldırılmıştır.

  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlık temsilcisinin katılması gereken” ibaresi “ile Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya 32 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan” ibaresi “Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olan veya talep üzerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilen” şeklinde değiştirilmiştir.

  Toplantının ertelenmesi esaslarına; ''Birinci fıkrada sayılan nedenlerle toplantının ertelenmesi durumu hariç olmak üzere, erteleme üzerine yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı hakkında 22 nci maddenin birinci fıkrası uygulanır.” eklenmiştir.

  Bakanlık Temsilcisi bulundurma zorunlulunda, ''Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.'' şeklinde güncellenmiştir.

  Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde diğer belgelerle birlikte bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS'e yükleyerek il genel müdürlüğüne eslim eder.''

  Bakanlık temsilcisi istenmesi hallerinde, ''Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir dilekçe ile, fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda'' müracaat edilebilir. Ayrıca ''Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 nci madde uyarınca münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız toplantı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi istenebilir.'' cümlesi eklenmiştir.

  Yapılan değişiklikler sonrası güncel belgeler, yönetmelik ekinde paylaşılmıştır.

 • İlgili Yönetmeliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muamemeleleri vergisi nispetlerinin yeniden gözden geirilerek 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı(3031) ile 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanalar Kurulu Kararının eki Kararının 1.maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan (kambiyo işlemlerinde uygulanan) % 1 ibaresi binde iki şeklinde güncellenmiştir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı(3032) ile değişikliğe gidilmiş olup, 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürülüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, bu Kararın 1.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde ugulanacaktır.

  Mevduat Fazilerinde ve Katılım Bankaları Katılma Hesaplarındaki Kar Paylarından;

    - Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 5

    - 1 Yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 3

    - 1 yıldan uzun vadeli uzun vadeli hesaplarda % 0

    - Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0 vergi alınır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sürenin; üç ay süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü resmi gazete de yayımlanmıştır.

  ''Sermaye şirketlerinde, Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 31.12.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25 oranında nakden dağıtımına karar verilebilir. Belirtilen süre geçmedikçe geçmiş yıl karları ve yedek akçelerin de dağıtımına izin verilemez.Sermaye şirketlerince; genel kurul tarafından 31.12.2020 tarihine kadar yönetim organlarına, kar payı avansı dağıtmı yetkisi verilemeyecek.''

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 04.09.2020 tarih 31234 sayılı 2930 Cumhurbaşkanı Kararı ile Fesih yasağı ve ücretsiz izin süreleri uzatıldı.

  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10.maddesinin birinci (fesih sebebi) ve ikinci (Ücretsiz İzin uygulaması ve desteği) fıkralarında belirtilen sürelerin 17.09.2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10.maddesinin dördüncü (Cumhurbaşkanı yetkisi) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 01.09.2020 tarih 31231 sayılı resmi gazete de yer alan ''Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)'de Değişiklik İçeren Tebliğ'' yayınlanmıştır. Bu tebliğ ile, bazı değişikliklere gidilmiş olup, yeni düzenlemeler eklenmiştir.

  Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı;

  Madde 13 – Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.

  İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır.

  3.2- Gelir Vergisi Kanunu’nun Uygulamasında İlişkili Kişi” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere ''İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate alınır. Bu hüküm teşebbüs sahibi için de uygulanır.”hükmü eklenmiştir.

  Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri; genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu ve ülke bazlı rapor ile transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formdan oluşur. Söz konusu raporların ve formların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 inci, 149 uncu ve mükerrer 257 nci maddeleri hükümleri uyarınca, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan süre ve formatta hazırlanarak İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.

  Genel rapor, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır.

  Buna göre, bir hesap dönemi ile ilgili genel rapor hazırlanması için;

      a) Çok uluslu işletmeler grubuna bağlı bir kurumlar vergisi mükellefi olması,

      b) İlgili hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisinin de 500 milyon TL ve üzerinde olması gerekmektedir.

  Genel raporun hazırlanması ile ilgili olarak;

      a) Aktif büyüklük; bilançoda yer alan varlıklar toplamını,

      b) Net satışlar; gelir tablosunda net satışlar satırındaki yıllık net satış hasılat tutarını (gelir tablosunda net satışlar tutarı yer almayan mükelleflerin, ana/esas faaliyetlerine ilişkin gelir tutarını “net satışlar” olarak dikkate almaları gerekmektedir.) ifade eder.

  Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun, Ek-4’te yer alan formata uygun şekilde, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda, İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi zorunludur.

  Ülke Bazlı Rapor;

  Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlar ve elektronik ortamda İdareye sunar. Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde düzenlenmesi halinde, 750 milyon Avro olan haddin hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyurulan döviz alış kurlarının yıllık ortalaması dikkate alınacaktır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında farklı para biriminin kullanılması durumunda buna ilişkin açıklamalara da ülke bazlı raporda yer verilmelidir.

  Bununla birlikte, nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda yukarıdaki haddin aşılması ve aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde Türkiye’de mukim işletme (çok uluslu işletme grubunun Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri), ülke bazlı raporu elektronik ortamda İdareye sunar:

  Kapsama giren mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kağıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç bildirimin verilmesi gereken sürenin son günü saat 23:59’a kadar tamamlanmalıdır.

  Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30/10/2020 günü saat 23:59’a kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir.”

  Bu formun “transfer fiyatlandırması” bölümünde, ilgili hesap döneminde her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL ve üzerinde olan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ve ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 31.08.2020 tarih 31230 sayılı 2915 Cumhurbaşkanı Kararı ile zorlayıcı sebep kapsamında, kısa çalışma uygulaması yapılan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı.

  25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik Sigotası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koranavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29.06.2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar (yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın) çerçevesinde ve 30.07.2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30.08.2020 tarih 31229 sayılı 2912 Cumhurbaşkanı Kararı ile Binek Otomobiller için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidilmiştir.

  06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan ''-Diğerleri'' satırı altında yer alan bazılarının Özel Tüketim Vergisi oranlarına esas Özel Tüketim Verhisi matrahları ile Özel Tüketim Vergisi oranları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  Motor Silindir Hacmi 1600 cm'ü geçmeyenler;

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000,00 TL'yi aşmayanlar % 45

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000,00 TL'yi aşıp, 130.000,00 TL'yi aşmayanlar % 50

     Diğerleri % 80

  Motor Silindir Hacmi 1600 cm'ü geçen fakat 2000 cm'ü geçmeyenler, Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm'ü geçmeyenler;

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000,00 TL'yi aşmayanlar % 45

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000,00 TL'yi aşıp, 135.000,00 TL'yi aşmayanlar % 50

     Diğerleri % 80

  Motor Silindir Hacmi 2000 cm'ü geçenler, Elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm'ü geçmeyenler;

     Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000,00 TL'yi aşmayanlar % 130

     Diğerleri % 150

  Diğerleri % 220

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hükümler (usul ve esaslar) 27.08.2020 tarih 41481264-207.02-E.10073996 sayılı genelge ile yayınlanmıştır.

  Yayınlanan bu genelge ile, 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma ödneği başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerleri için, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan çalışanlarla sınırlı olmak üzere çalışmaya başladıkları süreler dikkate alınarak (31.12.2020 sonuna dek), çalışmaya başladıkları aydan itibaren üç ay süreyle işçi ve işveren hisseleri primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır.

  Sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için, kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı, nakdi ücret desteği almış olanlar için de nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez.

  Bu hüküm; ev hizmetlerinde çalışanlar ile yurtdışında çalışan sigortalılar için uygulanamaz.

  Teşvikten faydalanlanacak işverenlerin, bu süreler dikatte alınarak aynı sigortalıları için farklı teşvik ve destekten faydalanamazlar. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

  4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteği 1/8/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, anılan maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu genelge ile açıklanmıştır.

     - 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri,

     - 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi,

     - Özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır.

  Destekten Yararlanmak İsteyen İşverenlerin;

     - e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranında yer alan 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği mesünden başvuru yapmaları gerekmektedir.

     - Sigortalıların kısa çalışma ödeneğinden yararlanılıp yararlanmadığı,

     - Destek kapsamında bildirilecek sigortalının nakdi ücret desteğinden yararlanıp yararlanmadığı,

     - Kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erip ermediği,

     - Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret alan sigortalının, aldığı destek tutarlarının aylık ortalama gün sayısı,

  Yukarıda yer alan şartları taşıyan işverenler; Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye İş Kurumundan doğrulamış olduğu bilgileri göz nününde bulundurarak ilgili desteği sağlar.Kontrol sırasında işverenlerden herhangi bir belgenin ibrazı istenmez.

  Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekli listesinde yer alan dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

  a-) Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar;

       - Brüt Satış Toplamı 250 Milyon ve Üstü Türk Lirası,

       - Aktif Toplamı 7,5 Milyon ve Üstü Türk Lirası,

       - Çalışan Sayısı 25 ve Üstü olanlar,

  b-) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden Anonim Şirketler,

 • İlgili Kurul Kararına Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, 30.07.2020 tarih (bugün) 31201 sayılı resmi gazete de yer alan VUK Genel Tebliğ (sıra no:519) ile ön tespiti ve/veya izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirme yeri usul ve esasları belirlenmiştir.

  7194 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 213 sayılı Kanunun 370 inci maddesi,

     1- Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir.

       - Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez.

       - Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez.

     2- 1.sıra uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, tespitle sınırlı olarak bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

  Ön Tespit; vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu veya verilerin aşağıda açıklanan Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.

  Ön Tespit Şartları;

     Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması

     İhbarda Bulunulmamış Olması

  İzaha Davet Yazısı; Komisyon tarafından izaha davet kapsamında haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı "İzaha Davet Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunur. İzaha davet yazısında en az aşağıdaki hususlara yer verilir:

     - İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ön tespitle ilgili olarak gerekli izahın yapılması halinde izahın komisyonca değerlendirileceği,

     - Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde, söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmayacağı,

     - Ön tespite ilişkin olarak yapılan izahın; izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya yeterli bulunmaması halinde, bu yöndeki değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında (indirimli olarak) kesileceği,

     - Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde bu ceza için, uzlaşma talep edilebileceği veya cezada indirim müessesesinden yararlanılabileceği,

     - Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek amacıyla, başta defter ve belgeler olmak üzere Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,

     - Yapılan izahın; ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte olması veya yeterli bulunmaması ve bu duruma uygun olarak beyanname verilmemiş olması halinde vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemlerinin yapılacağı,

     - Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.

  Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 45 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanır.

  Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyanname verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir ve mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz.

  Mükellef tarafından beyanname verilmiş olmakla birlikte beyan edilen verginin, değerlendirme sonucunu içeren yazıda yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi tutarından az olması durumunda da vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk işlemleri yapılır. Şu kadar ki, komisyonun değerlendirme sonucunu içeren yazısının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilen beyanname ile tahakkuk eden verginin aynı süre içerisinde, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi halinde vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.

  Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır.

  Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.

  Daha önce paylaşılan 25/7/2017 tarihli ve 30134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) yürürlükten kaldırılmıştır.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 28.07.2020 tarihli 31199 sayılı resmi gazete de 7252 Kanun numarası ile Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ve bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmasına dair hükümler yayımlanmıştır.

  Dijital Mecralar Komisyonu

     Kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve bu maddede belirtilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu kurulmuştur.

  17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. - “2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca Türkiye Bilimler Akademisinde görevlendirilenler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.”/p>

  25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına “başvuru tarihini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak” ibaresi eklenmiştir.

  4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. (01.08.2020 tarihinden itibaren uygulanır.)

      Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Geçici 24 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için birinci fıkra kapsamındaki destekten ilgili fıkrada belirtilen süreler ve şartlarla yararlandırılır. Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında işverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının geçici 23 üncü madde kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, geçici 24 üncü madde kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemez. Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Geçici 23 üncü madde kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması ya da geçici 24 üncü madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti halinde, işyeri bu madde kapsamında sağlanan destekten yararlanamaz veya yersiz yararlanmış sayılır. Bu madde kapsamında destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamaz. Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

  4857 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

      Manisa ili Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun taraf olduğu 3213 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış rödovans sözleşmeleri kapsamında yer alan Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan ve 13/5/2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçilerden kıdem tazminatını ve/veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminatını alamayanların bu tazminatları, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat etmeleri halinde müracaat tarihinden itibaren altı ay içinde Kurum tarafından ödenir. Yapılan ödeme nedeniyle Kurum, rödovans sözleşmesinin tarafı olan ilgili şirketler ile bu şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan tutar için kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar görev yapmış yönetim kurulu üyelerine rücu eder.”

  1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iki yılı” ibaresi “üç yılı” şeklinde değiştirilmiştir. (01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanır.)

  25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sistemi” ibaresi “sistem ile elektronik kimlik doğrulama sistemini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

      ''Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının elektronik kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılabilmesini sağlayan sistemi,”

      ''Elektronik Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasında; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre ve kişinin açık rızası alınarak işlem yapılır.”

  25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

      “Ancak, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası tahsil edilmez.”

  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. (Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için, 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulanır.)

 • İlgili Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığının 06.07.2020 tarihli 27998389-010.06.02-368870 sayılı genelgesi ile 01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olacak memur maaş katsayıları açıklanmıştır.

  Buna göre; 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14.maddesince, işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı; 01.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında '' 7.117,17 TL '' şeklinde uygulanacaktır.

 • İlgili Genelgeye Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 30/06/2020 tarihli ve 31171 sayılı resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Covid-19 salgını nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.

     4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere 1 ay üsreyle uzatılmıştır.

     Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez.

     Aynı zamanda 30/06/2020 tarihli ve 31171 sayılı resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 25.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 1 ay daha uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10.maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 • Kısa Çalışma Ödeneği Kararına Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • Ücretsiz İzin ile İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 26/06/2020 tarihli ve 31167 sayılı resmi gazete de yayımlanan (7247) Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

     Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelik ile belirlenir. İlgili kanunun 6.maddesine bu fıkra eklenmiştir.

     21/12/2019 tarihli ve 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen malî yıl içerisinde ikrazen ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin limiti, 2020 yılı için 7197 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde beşine kadar uygulanır.” Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna geçici madde eklenmiştir.

     Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler, Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. Bankacılık Kanununun 76.maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az on iki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 24.maddesinin birinci fıkranın ilk cümlesi bu şekilde değiştirilmiştir.

     25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “finansal kiralama şirketleri ile finansman şirketleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ibaresi, “finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 6362 sayılı Kanun kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri, 6493 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları” ibaresi, üçüncü fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “takip eder” ibaresi “takip eder ve denetler” şeklinde değiştirilmiştir. “Birinci fıkrada belirtilenler, Kimlik Paylaşımı Sistemi kullanıcılarının, sistemi bu madde hükümlerine uygun kullanmalarına yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, takip etmek ve idari ve teknik tedbirlere ilişkin raporları talep edildiğinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.”

     5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 49 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imzalanırken” ibaresi “kurulurken” şeklinde değiştirilmiştir.

     5809 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş ve dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “yazılı olarak” ibaresi “taleplerini” şeklinde değiştirilmiştir.“Sözleşme; yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulur. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek şekilde, Kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılır ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

     14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibareleri “bir yıl” şeklinde ve “üç aylık” ibaresi “bir yıllık” şeklinde değiştirilmiştir.

     Finansal kiralama sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 22.maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi bu şekilde değiştirilmiştir.

     Faktoring sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. 6361 sayılı Kanunun 38.maddesinin ikinci fıkrası bu şekilde değiştirilmiştir.

     Finansman sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. 6361 sayılı Kanunun 39 maddesinin üçüncü fıkrası bu şekilde değiştirilmiştir.

     Bu Kanunda yer alan faaliyet konularına ilişkin yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenir ve buna ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Şeklinde bir fıkra eklenmiştir.

     Çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir.Elektronik Para Ödeme Kuruluşları Hakkında Kanunun 12.maddesinin üçüncü fıkrasına bu şekilde ekleme yapılmıştır.

 • İlgili Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 25/06/2020 tarihli ve 31166 sayılı resmi gazete de yayımlanan Kurul Kararı gereği Kişisel Verilerin Koruma Kurumu tarafından Covid-19 salgını kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreleri uzatılmış oldu.

     Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

     Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verileri işlemek olan, gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

     Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 09/06/2020 tarihli ve 31150 sayılı resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ''Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi'' kararı Dış Ticaretin Düzenlenmesi hükümlerini içermektedir.

  Türkiye de yerleşik işbirliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve fiyat istikrar fonundan karşılanmasına dair usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, bu karar hayata geçirilmiştir.

  Türkiye de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri ifade etmektedir.

  Desteklerin; Sanal Ticaret Heyetlerinin ve Sanal Fuarlara Katılımların genelgede belirtilen giderlerin % 50'si ve faaliyetleri başına 50 Bin ABD dolarına kadarı destek olarak sağlanır, Sanal Fuar Organizasyonunun desteklenmesi amacıyla, genelgede belirtilen giderlerin % 50'si, faaliyet başına ise 100 Bin ABD dolarına kadarı destek sağlaması yapılır.

  Destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri ve uygulama esasları genelge ile belirlenir. Ticaret Bakanlığının yapacağı inceleme sonrası, ödeme yapılmasına karar verilen yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu ile ödeme tutarlarını TCMB'ye bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine TCMB ödemeyi öncelkle yapar.Destek ödemesine ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, dolaylı vergiler dahil olmak üzere TL cinsinden olanları TL olarak, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki gösterge niteliğindeki TCMB kurları listesinde yer alan çapraz kurlar ve döviz alış kurları esas alınarak yapılır.ABD doları karşılığı olanları ise TL cinsinden, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır. Anılan listede yer almayan ülke para birimlerinde, ABD dolarına çevrilirken TCMB'nca alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunda yer alan kurlar esas alınır. Söz konusu tabloda da yer almayan ülke para birimleri ABD dolarına çevrilirken, Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alnır.

  Bu karar kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usuli Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

 • İlgili Karara Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin bazı maddeleri, 27.05.2020 tarihli 31137 sayılı resmi gazete de yer alan (Seri No: 312) tebliğ ile değişikliğe gidilmiştir.

  Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir.

   Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

     İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

     (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.)

     İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, şarttır.

  Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder.

   Vergi indiriminden yararlanma şartları

     İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması,

     İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,

     Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

  Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması, şarttır.

 • İlgili Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 11.05.2020 tarihinde yayımlanan ek karar ile ithalat tejimi kapsamında bazı ürünlere ilave gümrük vergisi eklenmişti.Yine bu karara ek olarak bazı ürünlere ilave gümrük vergisi eklenmesine dair karar 20.05.2020 tarihli 31132 sayılı resmi gazete de yer alan karar ile yürülüğe girmiştir.

  Alınan karar ile yaklaşık 860 civarında ürüne, ilave gümrük vergisi getirilmiştir.Getirilen ilave gümrük vergilerinin oranlarının yer aldığı, uygulama tarihleri 30.09.2020 tarihine kadar ve 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şeklinde iki liste yer almaktadır.

  Toplam vergi oranı (ithalat rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

  (I) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan ''Diğer Ülkeler'' sütünunda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

  Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

  Nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil havacılık taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

  Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, kararın ek-1'inde yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

 • İlgili Karara ve Listelere Buradan Ulaşabilirsiniz.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 13 üncü maddesinin uygulanmasına dair, usul ve esasları içeren tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında;

  Sermaye şirketlerinde, Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden 30.09.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca % 25 oranında nakden dağıtımına karar verilebilir. Belirtilen süre geçmedikçe geçmiş yıl karları ve yedek akçelerin de dağıtımına izin verilemez.

  Sermaye şirketlerince; genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar yönetim organlarına, kar payı avansı dağıtmı yetkisi verilemeyecek.

  Kanunun geçici 13.maddesinin yürürlüğe girmesinden önce (17.04.2020) genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak,ödemeleri henüz yapılmayanların ödemeleri, 30.09.2020 tarihinden sonraya bırakılacaktır.

  Aynı şekilde genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı yetkisi verilmiş ise, ödemeler 30.09.2020 tarihinden sonraya ertelenir.

  Kar payı dağıtımında istisnalar; (Bakanlıktan uygun görüşü alanlar; )

     Mücbir sebep kapsamında(Covid-19 salgınında) kısa çalışma ödeneğine başvuranlar veya ücretsiz izin gibi nakdi ücret desteğinden faydalannanların isdihdamını sağlayanlar, ek olarak hazine destekli kredi kefalet kullananlar ile hala kredi borcu bulunanlar hariç,120.000,00 TL ve altında kar payı dağıtımı kararı alan şirketlerin;

     Başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla dağıtım kararı alan şirketlerin;

     Kredi sözleşmeleri veya proje finansmanı sözleşmeleri 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla (kar payı ödemeleri karşılamaması durumunda kalan tutarlar belirtilen süre sonuna bırakılır), dağıtım kararı alan şirketler için bakanlık görüşü sonrası istisna hükümleri uygulanır.

  Bakanlıktan uygun görüş alınması;

     Mücbir sebep kapsamında olanların (tevsik edici belgeleri) ve yukarıda sayılan şirketlerin, yönetim kurulu kararı, noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosuna ek olarak gerekli belgeler sunulur.

     Kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğüne dair tevsik edici belgeler (Başka bir şirkete olan sermaye taahhüt borcu);

     Kredi sözleşmeleri ile proje finansmanı sözleşmeleri bulunanların, yükümlülüklerini destekleyici tevsik edici belgeler bakanlıkça aranır.

  518 Sıra numaralı V.U.K. Genel Tebliğ ile ilan edilen Mücbir Sebep Döneminde Kdv İade Uygulamasına dair değişikliği içeren tebliğ, 08.05.2020 31121 sayı numarası ile resmi gazete de yayımlanmıştır.

  Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınından etkilenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde oldukları kabul edilip uygun bulunmaları halinde, mükelleflerin ilgili dönem kdv beyannameleri ve diğer bazı beyannameleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kdv iade işlemlerinde ilgili tarafların (mükelleflerin), beyannamelerini ilgili dönemlerinde beyan etmeleri ve ilgili belge ve bilgileri iade sürecinde tamamlamaları gerekmektedir.

  Diğer bir deyişle, iadeyi talep edenin iade alacağının doğmasına neden olan tüm tarafların beyannamelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde beyan etmeleri istenir. Mücbir sebep halinde olan mükelleflerin, ilgili dönem beyannamelerini de zamanında vermeleri esastır. Mücbir sebep hali dikkate alınarak bu tebliğ ile bazı uygulamalar hayata geçirilmiştir.

  Mahsuben ve Nakden İade Taleplerinde;

  KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilir.

  KDVİRA sistemi tarafından yapılan kontrol raporunda alım yapılan mükelleflerin mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben/nakden iadesi;

     HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5 (mahsuben iade), %30’u (nakden iade) oranında,

     İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i (mahsuben iade), %60’ı (nakden iade ) oranında,

     HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si (mahsuben iade), %120’si (nakden iade) oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilir.

  KDVİRA sistemi tarafından oluşturulan raporda yukarıda belirtilen sebepler dışında, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir.

  02.05.2020 tarih 31115 sayılı resmi gazeye de yer alan tebliğ ekleri ile Mart ayında ihracat yasağı ve ön izne tabi; Ventilatör, Kolonya, Etil Alkol ve Dezenfektan gibi tıbbi ve sarf malzemelerin ihracat yasakları ile ön izin şartları Ticaret Balanlığının tebliğleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  İhracı ön izne bağlı mallar listesinin 33.(Ventilatör), 34.(Ecmo), 35.(Oksijen Konsantratörü), 36.(Ventilasyon Sarfları), 37.(Hasta Devreleri), 38.(Kanül), 39.(Entübasyon Tüpleri), 40.(Yoğun Bakım Monitörleri),

  İhracı ön izne bağlı mallar listesinin 35.(Etil Alkol), 36.(Kolonya), 37.(Dezenfektan), 38.(Hidrojen Peroksit),

          Burada yer alan açıklamalar bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır. Herhangi bir aksiyon almadan önce, bir uzamandan görüş almanızı tavsiye ederiz. Burada yer alan bilgiler göz önünce bulundurularak yaşanabilecek olumssuzluklardan, Rich Outsourcing sorumlu tutulamaz.