BLOG

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   

Daha önce kamuoyu ile detayları paylaşılan, bazı vergilerin ve yapılacak değişiklikleri içeren 7194 nolu kanun; 07.12.2019 tarih 30971 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır.Uygulamaya alınacak vergi ve hükümlere gelin birlikte bakalım;

   

Dijital Hizmet Vergisi;

Türkiye de sunulan bazı hizmetler için, dijital hizmet vergisi uygulanacaktır;

   -   Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın        sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dahil),

   -   Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile        bu içeriklerin dijital ortamda düzenlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital        ortamda sunulan hizmetler,

   -   Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya        satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil)

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabi olacaktır. Bu uygulama ile hizmeti sunanlar ile hizmetten faydalananların, Türkiye de değerlendirilmeleri gerekir. Dijital hizmet vergisinin sorumluları, onları sağlayanlardır.

Türkiye de elde edilen hasılatı 20 Milyon TL den, dünya genelinde ise 750 Milyon avrodan az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf tutulmuşlardır.

   

   Dijital ortamda yapılan aşağıdaki bazı hizmetler, bu vergi karşısında istisnaya tabidir;

   -   4/2/1924 tarih ve 406 sayılı gider Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler,

   -   13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler,

   -   19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 ncü maddesi kapsamındaki hizmetler,

   -   28/2/2008 tarihli e 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde         Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler,

   -   20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi        kapsamında yer alan ödeme hizmetleri,

Dijital Hizmet Vergisi; ilgili hizmetin matrahından % 7,5 oranında hesaplanır. Hesaplanan bu verginden herhangi bir indirim uygulanmaz. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibariyle ayrı ayrı veya birlikte % 1’e kadar indirmeye veyahut iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Dijital hizmet vergisine tabi olanlar, verginin hesaplandığı dönemi takip eden ayın sonuna kadar beyanda bulunmalı ve beyan dönemi sonuna kadar oluşacak dijital hizmet vergisini ödemekle yükümlüdürler. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak yazılmasına imkan sağlanmıştır. (Kanun yayımı tarihini izleyen üçüncü ay başından itibaren başlayacaktır.)

 

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler

 

Banka ve Sigorta muamelelerinde uygulanan; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’binde biridir’’ ibaresi ‘’binde ikisidir’’ şeklinde değiştirilmiştir.

Konaklama Vergisi; Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi, gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması vergilendirmeye etki etmez. Bu hizmetleri sunanlar, verginin mükellefleridir. Konaklama vergisinin oranı; ‘% 2 şeklinde uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı; bu oranı bir katına artırmaya, yarısını uygulamaya veyahut da bu oranlar arasında bir tercih yapmaya yetkilidir. Konaklama vergisini, fatura ve benzeri tevsik edici belgelerde ayrıca gösterip, indirim hükümleri uygulanmaz. Söz konusu vergi katma değer vergisi matrahına da dahil edilmez.

   Konaklama vergisi hizmetinden müstesna olanlar;

   -   Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler,

   -   Karşılıklı olmak kaydıyla tabancı devletlerin Türkiye deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası        anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler,

Konaklama vergisi beyannamesinin beyan dönemi, mevcut kdv beyanname verme ve ödeme dönemini kapsar. 01.04.2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.)

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın geçerli olabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 103 maddesinin dördüncü diliminde yer alan tutar aşılmaması gerekir. (01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak.)

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderlerinin dışında yapılan ödemelerde bir günlük ödeme tutarının 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin hükümleri uygulanır. Ödemenin bu tutarı aşması hâlinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. (01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanır.)

Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç);” şeklimde değiştirilmiştir. Bu hükümlere içerenler gelir vergisinden istisna edilmiştir (01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanır.).

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmasıveya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500,00 TL’si kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000,00 TL’si kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000,00 TL’sini, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000,00 TL’sini aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. (01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanır.)

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil). (01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır.)

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.

Gelir vergisine tabi gelirler;

     18.000,00 TL'ye kadar % 15

     40.000,00 TL'nin 18.000,00 TL'si için 2.700,00 TL, fazlası % 20

     98.000,00 TL'nin 40.000,00 TL'si için 7.100,00 TL, (ücret gelirlerinde 148.000,00 TL'nin 40.000,00 TL'si için 7.100,00 TL),fazlası % 27

     500.000,00 TL'nin 98.000,00 TL'si için 22.760,00 TL, (ücret gelirlerinde 500.000,00 TL'nin 148.000,00 TL'si için 36.260,00 TL),fazlası % 35

     500.000,00 TL'den fazlasının 500.000,00 TL'si için 163.460,00 TL, (ücret gelirlerinde 500.000,00 TL'den fazlasının 500.000,00 TL'si için 159.460,00 TL),fazlası % 40

     oranında vergilendirilir.” (01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır.)

Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi

   -   İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir        beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) olması,

   -   İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, (1) numaralı bent kapsamındaki vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması        (Ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından        mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi        hâlinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları        gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması hâlinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin        sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), ayrıca, vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000,00 Türk        lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

   -   Bu maddede geçen vergi beyannameleri ibaresi, yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet        beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerini; vergi ibaresi, anılan        Bakanlığa bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder. (01.01.2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve        kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanır.)

31/12/2023 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılır.

       a) Lig usulüne tabi spor dallarında;

         1)   En üst ligdekiler için % 20, ( Önceki % 15 )

Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu madde kapsamındaki gelirler toplamının, 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması hâlinde, bu gelirler yıllık beyannameyle beyan edilir. Yıllık beyanname verilmesi durumunda, beyan edilen bu gelirler üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca vergi dairesine ödenmiş olması şartıyla, bu Kanuna göre kesilen vergiler mahsup edilir. (01.01.2020 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanır.)

Mükellef veya vergi sorumlusu;

   -  İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yarısını ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren       otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde       ödeyeceğini bildirirse kesilen cezanın yarısı,

   -  Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’ini, bu Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (1)       numaralı bendinde yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i,

      indirilir.

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000,00 TL ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

     Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

       5.000.000,00 TL ile 7.500.000,00 TL arasında olanlar     (Binde 3)

       7.500.001,00 TL ile 10.000.000,00 TL arasında olanlar   (Binde 6)

       10.000.001,00 TL’yi aşanlar                                                 (Binde 10)

     oranında vergilendirilir.

Değerli Konut Vergisi, Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.(01.01.2020 tarihinde uygulanır.)

 

Özet olarak; 2020 yılında karşılıyacağımız bazı vergiler, dünyanın bazı ülkerinde hali hazırda uygulanmakta veya uygulanacak olan vergilerdir. Bu durumdan yola çıkarak yeni vergilerin kamu bütçesine katkı sağlaması hedeflendiği gibi, vergi yükünü üstlenecek kişi ve kurumlara da maliyet unusur olarak yansıması kaçınılmaz olacaktır.

                                                               

   ***Burada yer alan açıklamalar, bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Şirket veya kurum özelinde farklılık gösterebilir. Konu hakkında uzman görüşü alınmasını tavsiye eder,          herhangi bir dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden, oluşabilecek risklerden, sorumlu olmadığımızı bildiririz.***